Projekti

Modify suunnitteli ja toteutti uuden palveluratkaisun vedenmittauslaitetoimittajalle. Tavoitteena oli muuttaa toimittajan toimintatavat perinteisestä laitevalmistajasta palvelukeskeiseksi myyntiorganisaatioksi. Tämän toteuttamiseksi suunnittelimme ja toteutimme modernin palveluliiketoimintamallin, joka julkaistiin markkinoille olemassa olevan pakettiliiketoiminnan rinnalle. Palveluliiketoiminta avasi uuden tulovirran uudelta asiakassegmentiltä ja tarjosi kokonaisvaltaisen vaihtoehdon asiakkaille.

Tavoitteet

Kasvattaa liikevaihtoa ja vakauttaa tulonlähde lisensioinnin avulla.
Muuttaa organisaation toiminta-ajattelumallia nostamalla palvelutasoa ja -laatua.
Luoda tehokas myyntiprosessi käyttämällä tietolähteitä myyntimahdollisuuksien kartoittamiseen sekä lisätä automaatiota.
Luoda merkittäviä kulusäästöjä palvelutuotteen ostajille.
Innovoida skaalautuva liiketoimintamalli brändin kansainvälistämiseksi.

Lähestymistapa

Lähestyimme tehtävää työskentelemällä osana organisaatiota. Kartoitimme asiakkaan nykyiset toimintatavat ja toimialan käytännöt keräämällä tietoa henkilöstöltä, asiakkailta ja potentiaalisilta uusilta asiakasryhmiltä. Toteutimme myyntityötä osana projektia. Kerätyn tiedon avulla rakensimme muutosohjelmaehdotuksen, joka sisälsi omat projektit myynti- ja tuotantoprosesseille, teknologia-alustoille, tuotekehitykselle sekä asiakaspalvelukonsepteille. Ehdotimme pilvipohjaisen ratkaisun rakentamista, jotta organisaation läpikulkeva toimitusketju tulisi näkyväksi johdolle.

Johtoryhmä ja omistaja hyväksyivät projektiehdotukset kokonaisuutena, jonka jälkeen määrittelimme ja johdimme kehitystyöt toimittajien kanssa. Samanaikaisesti teimme kentällä uuden konseptin myyntityötä ja loimme myyntiputken sekä neuvotelimme pilotoinneista. Myyntityömme aikaansai kymmeniä kontakteja ja kiinnostuneita myyntimahdollisuuksia miljoonien eurojen edestä. Muun muassa aloitimme neuvottelut kiinteistösijoitus- ja rakennusalan suurimpien toimijoiden kanssa Suomessa.

Ratkaisu

Johtamamme muutosohjelma sisälsi sekä teknologisia että toimintatapoihin vaikuttavia projekteja koko organisaation mittakaavassa.

Toimintatapoihin vaikuttavia tekijöitä olivat sopimuspohjaisen liiketoimintamallin luominen, uusien myynti- ja hinnoittelustrategioiden kehittäminen, palvelubrändin suunnittelu sekä liiketoimintaprosessien uusiminen. Liiketoimintaprosessiin tehdyt kehitykset sekä liiketoimintamallin uusittu muoto ovat nähtävissä ohessa olevasta kuvasta. Näiden kehitysosien avulla pyrittiin sisäisten ja ulkoisten palveluprosessien laadun parantamiseen, keskeytymis- ja häiriöasteen laskuun sekä viestinnän ja palveluasenteen parantamiseen.

Teknologiakehittäminen loi ennennäkemättömän pilvipohjaisen toimintaympäristön, joka rakennettiin Microsoft Dynamics 365 alustalle. Toimintaympäristö sisälsi myynnin, tuotannon ja asiakaspalvelun prosessit yhtenä kokonaisuutena. Ohessa oleva kuva visualisoi alustalle luotua prosessia. Pilvialusta integroitiin Microsoft Dynamics NAV -järjestelmään, joka toimi organisaation talous- ja tuotantotyökaluna. Implementoimme NAV ja Canon Therefore -järjestelmät ennen kuin muutosohjelma aloitettiin ja näin varmistimme toiminnanohjausjärjestelmän kapasiteetin riittävyyden palveluliiketoiminnan toteuttamiseen. Teknologiamuutoksien johtaminen sisälsi lisäksi loppuasiakkaalle käyttöön tehtyjen tuotteiden, kuten web-työkalun ja mobiilisovelluksen, innovointia ja kehittämistä. Osana muutosohjelmaa johdimme pilvipohjaisen IBM Bluemix -järjestelmän käyttöönoton asiakastietojen hallinnan tehostamiseksi sekä Microsoft Power BI -alustan raportoinnin työkaluksi.

Luotu liiketoimintaprosessi.

Modify johti ja vastasi muutosohjelman innovoinnista, suunnittelusta, johtamisesta sekä raportoinnista johtoryhmälle ja omistajalle.